Condicions generals

Aquestes Condicions Generals de Contractació s’apliquen a la compra dels productes que l'Associació "La Processó de Verges" (“La Processó de Verges”) ven a través del web allotjat a la URL https://laprocesso.cat/ca/botiga.html (el “web”) a qualsevol usuari (el/s “client/s”).

Les dades d’identificació de l'Associació "La Processó de Verges" són les següents:

    Domicili Social: Placeta de l'1 d'Octubre;  17142 Verges (el Baix Empordà)
    N.I.F: G17505686
    Correu electrònic: info@laprocesso.cat
    Telèfon: (+34) 972.78.00.07

La compra dels productes a través del web comporta l'acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Contractació, així que, abans d’acceptar-los, llegeix-ne atentament el contingut. Si no acceptes les Condicions Generals, la compra dels productes no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l'assumpció de cap tipus d'obligació ni de responsabilitat per part de l'Associació "La Processó de Verges".

En realitzar una comanda a través del web de l'Associació "La Processó de Verges", el client declara tenir capacitat legal per contractar els serveis del web.

Per realitzar una comanda, el client haurà de seguir cada un dels tràmits del procediment de compra previst al web.

L'Associació "La Processó de Verges" es reserva el dret de modificar el contingut o abast de les Condicions Generals de Contractació en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho ni avisar-ho prèviament, per la qual cosa, abans de contractar cada producte, llegeix-ne atentament el contingut, ja que és responsabilitat del client revisar les Condicions Generals de Contractació abans de comprar qualsevol producte del web.

 

Preu i forma de pagament

El preu dels productes serà el que aparegui en euros al costat de cada producte del web i inclourà l’IVA aplicable en cada moment i les despeses d’enviament que, si s’escau, corresponguin. L’IVA aplicable serà exigible només si les entregues dels productes es realitzen en territori espanyol, excepte Illes Canàries, Ceuta i Melilla on podran aplicar-se els impostos i aranzels locals vigents en aquests territoris.

L'Associació "La Processó de Verges" es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i preus. El preu aplicable a la sol·licitud de compra efectuada pel client serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Contractació.

El client podrà realitzar el pagament dels productes segons els mètodes de pagament següents:

- Pagament mitjançant transferència bancària: mitjançant transferència al número de compte corrent previst en el procediment de compra. Serà necessari que el client ho indiqui de la següent manera: "COMANDA + codi_comanda". Les comissions bancàries aplicables a la transferència aniran a càrrec del client.

Una vegada s’hagi fet el pagament, el client rebrà un correu electrònic a la direcció que hagi indicat, confirmant que la sol·licitud de la comanda i el pagament han estat realitzats correctament.


Entrega dels productes

Una vegada L'Associació "La Processó de Verges" hagi verificat que el procés de compra s’ha realitzat correctament, es procedirà a entregar els productes a la direcció indicada pel client en el procediment de compra i en els terminis previstos en el web que, en cap cas, serà més tard dels trenta (30) dies següents a l’acceptació del client de la seva comanda.

Tanmateix, no es realitzaran entregues de productes en diumenges o dies festius, realitzant-se l’entrega el primer dia hàbil següent.

L'Associació "La Processó de Verges" no serà responsable dels errors que es puguin produir en l’entrega dels productes comprats en el supòsit que el client no hagi emplenat correctament els formularis previstos al web. Si hagués cap incidència en el termini d’entrega, l'Associació "La Processó de Verges" informaria adequadament i de manera immediata al client.

L'Associació "La Processó de Verges" tampoc serà responsable de les entregues fora de termini per errors imputables a l’empresa de missatgeria.

Els riscos dels productes seran a càrrec del client des del moment de la seva entrega i, en cas de la seva devolució, continuaran sent a càrrec del client fins l’entrega dels mateixos a l'Associació "La Processó de Verges".

Totes les comandes de compra dels productes estan subjectes a disponibilitat dels mateixos. En cas de mancança de disponibilitat del producte contractat, l'Associació "La Processó de Verges" informarà al client i li podrà oferir un producte de característiques similars de igual o superior qualitat, si bé el client, alternativament, podrà cancel·lar la seva sol·licitud de compra i recuperar l’import pagat el més aviat possible.

Si en el moment de l’entrega dels productes el client es trobés absent, el transportista contractat a l’efecte deixarà un comprovant informant com procedir per convenir amb la nova entrega.

No s'acceptarà un apartat de correus com a adreça d'enviament.

 

Desistiment

El client disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals des de la data de recepció del producte per exercici el seu dret de desistiment excepte que es tracti de productes confeccionats conforme les especificacions del client o clarament personalitzats, productes que poden deteriorar-se amb rapidesa i/o productes que no puguin ser aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut i la higiene i que hagin estat desprecintats pel client.

A més de poder desistir de les compres en el termini de 14 dies hàbils, es poden canviar o retornar tots els productes de la botiga de l'Associació "La Processó de Verges" dins el termini de 15 dies posteriors a la recepció de la comanda

Per l’exercici del dret de desistiment, el client haurà d'enviar un Formulari de Desistiment amb el producte a retornar junt amb les instruccions, documents i embalatge.

-------------------------------------------------------

FORMULARI DE DESISTIMENT

Mitjançant l’enviament d’aquest formulari notifico a l’Associació “la Processó de Verges que exercito el dret de desistiment de conformitat amb la legislació vigent.

Data    
Nom i Cognoms    
DNI    
Numero de compte corrent    


En virtut de l’anterior, accepto la devolució de l’import abonat al número de compte corrent indicat anteriorment.

------------------------------------------------------------------------------------------

Una vegada exercit correctament el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció del Formulari de Desistiment i del producte, l'Associació "La Processó de Verges" realitzarà l’abonament de la factura emesa originalment i retornarà al client l’import íntegre de la compra i de les despeses d’entrega.


Queixes i reclamacions

El client podrà contactar amb l'Associació "La Processó de Verges" a través dels mitjans indicats a l’inici de les Condicions Generals de Contractació, per manifestar les seves queixes i reclamacions, comprometent-se L'Associació "La Processó de Verges" a atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un (1) mes des que són presentades.


Protecció de dades personals

En compliment del que preveu la normativa vigent, en relació a les dades personals del client facilitades, regeix allò previst en la Política de Privacitat.

 

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Contractació fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals de Contractació només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals de Contractació de forma integral.

Garantia

La garantia dels productes venuts a través del web s’ajustarà a allò disposat a la legislació vigent i, per tant, amb caràcter general, l'Associació "La Processó de Verges", respondrà de les faltes de conformitat manifestades pel client en el termini de dos (2) anys des de l’entrega dels productes.

En concret, si el producte venut per L'Associació "La Processó de Verges" no fos conforme, el client podrà escollir entre la reparació la substitució del bé (tret que una d’aquestes opcions esdevingui impossible o desproporcionada) o, subsidiàriament entre una rebaixa en el preu o la resolució del contracte de conformitat amb la legislació vigent. En qualsevol cas, el client haurà d’informar a L'Associació "La Processó de Verges" de la manca de conformitat en el termini de dos (2) mesos des que va tenir coneixement d’ella. L'Associació "La Processó de Verges" assumirà les despeses de devolució dels productes d’aquest tipus de supòsits.

Tanmateix, s’entendrà que els productes són conformes i, per tant quedaran fora de tota garantia quan:

 

Resolució de litigis en línia

De conformitat amb l’article 14 del Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, l'Associació "La Processó de Verges" informa als clients que poden sotmetre les seves reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Jurisdicció

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generales de Contractació, els Jutjats i Tribunals seran els que prevegi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent de consumidors i usuaris.

Comprar entrades