Funcions

Associació:

Els fins de l’Associació són, sense afany de lucre, organitzar la Processó del Dijous Sant de Verges i estructurar les activitats relacionades amb aquest fet.

President

Art. 25

1. El president de la Junta Directiva, serà també president de l’Associació.

2. Són pròpies del president les facultats següents:

a. La direcció i representació legal de l’Associació per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b. Establir la convocatòria de les reunions del Ple i de la Junta Directiva.

c . Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.

d. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.

3. El president el substituirà en cas d’absència o malaltia el vicepresident o el vocal de més edat, per aquest ordre.

Junta Directiva:

Art. 22

La Junta Directiva posseeix les facultats següents:

a. Ostentar i exercitar la representació de l’associació i portar a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia possible que reconegui la llei i complir d’aquesta manera les decisions preses per l’Assemblea General d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquest Ple estableixi.

b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tot tipus d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c. Convocar els Plens de l’Associació i controlar que els acords que s’hi adoptin es compleixin.

d. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

e. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

f. Establir grups o comissions de treball per aconseguir els fins de l’Associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.

g. Nomenar el vocal de la Junta Directiva que haurà de representar cadascun dels grups de treball.

h. Portar a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics i privats per a aconseguir subvencions o altres ajuts.

i. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit i estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits. La disposició de fons es determina en l’article 41.

j. Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist als estatuts presents i donar-ne compte a la primera reunió del Ple.

k. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que aquest delegui expressament en la Junta Directiva

Secretari i Tresorer

Art. 27

El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i autoritzar les certificacions que calgui lliurar així com portar el llibre de registre de socis de l’Associació.

Art. 28

L’administrador tindrà al seu càrrec la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes a fi de sotmetre’ls a la Junta Directiva. Portarà els llibres de comptabilitat de conformitat amb les indicacions de la Junta Directiva i la legislació vigent

Consell Assessor

 

Festa Patrimonial d'interès Nacional

Espai del soci

Portal de transparència

Segueix-nos a: Facebook Twitter

Co-Show Events Business Group Ajuntament de Verges Generalitat de Catalunya Diputació de Girona
Tots els drets reservats a l'Associació "La Processó de Verges"
Inici. Envieu-nos un missatge. Mapa del lloc web.